0

No products in the cart.

Gallery On Flickr

Error! Please Fullup Flickr User ID and API Key from Theme Options.

Algemene Voorwaarden

Siam Elepfant

ALgemene voorwaarden

  1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

Siam Elephant, Bergstraat 18- 2220 Heist op den Berg waarop aan de internet gebruikers diverse diensten worden aangeboden ( verder ‘’ de diensten genoemd).de internet gebruikers kunnen de site www.siamelephant.be gratis raadplegen, maar zonder enige waarborg van Siam Elephant . Deze website wordt u aangeboden op onvoorwaardelijk dat u deze website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen aanvaard. U mag deze side  enkel gebruiken wanneer u garandeert dat u de site niet voor volgens dit document ongeoorloofde of verboden doeleinden zult gebruiken. Internet gebruikers die de site www.siamelephant.be benutten worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico’s die verbonden zijn aan de specifieke internettechnologie. Siam elephant kan dus niet garanderen dat de informatie die via de door Siam Elephant aangeboden diensten wordt verspreid, niet zal worden onderschept door derden, noch dat uitgewisselde berichten geheim zullen blijven.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de auteursrechten van Siam elephant en of zijn leveranciers. Siam elephant en andere namen van producten en diensten van Siam elephantdie op deze sites vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Siam Elephant. Andere namen van producten of bedrijven die op deze site worden vermeld, kunnen merken van respectievelijke eigenaars zijn.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siam elephant, mag u geen informatie, producten of dienst die u via deze site hebt gekregen, wijzigen, kopiëren, doorsturen noch verkopen, en evenmin documenten of producten maken die afgeleid zijn van bovenstaande elementen.

Siam elephant dient als de producent in de zin van artikel 1 aanhef onder a) Databankwet te beschouwd worden. Het is verboden om een in kwalitatief substantieel deel van de databank op te vragen of her te gebruiken.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De site www.siamelephant.be bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Siam Elephant kan geen permanente controle uitoefenen op die sites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Seam Elephant de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt.  – Siam Elephant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites en het feit dat die sites vermeld worden op de site Siam Elephant, maakt Siam Elephant er volstrekt niet aansprakelijk voor. Siam Elephant verleent geen enkel garantie inzake:

  • De waarheid, actualiteit, kwaliteit en volledigheid van de inhoud van de vermelde websites
  • De goede werking en de volledigheid van de vermelde websites.
  • De problemen in verband met toegang tot en de werking van die websites.

Bijgevolg kan Siam elephant niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van een geschil dat rijst tussen een op de site www.siamelephant.be vermelde site en een internet gebruiker. Enkel de eigenaar van de door Siam Elephant vermelde sites zijn aansprakelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de producten of diensten die aan de internet gebruikers worden aangeboden, nader bepaald door de wetten en verordeningen met betrekking tot:

Verkoop op afstand.

Bescherming van de consument

Leugenachtige of bedrieglijke publiciteit, de prijzen.

De gelijkvormigheid van producten en diensten.

De specificatie veranderingen op de desbetreffende producten en diensten.

DE VERANTWOORDELIJKHED VAN DE INTERNET GEBRUIKER

De site www.siamelephant.be kan internet gebruiker in contact brengen met een derde rechtspersoon ( zoals bv financiële instellingen).  Siam Elephant vertegenwoordigt de derde rechtspersoon niet. Informatie die door een derde wordt gegeven en door Siam Elephantvia haar site of een ander communicatiemiddel wordt doorgestuurd, kan nooit worden beschouwd als een offerte van die derde. Daarom zal er slechts sprake van een offerte zijn, wanneer de derde zijn aanbieding rechtstreeks aan de betrokken internet gebruiker heeft gegeven.

Pizza Cesars zal op de site www.siamelephant.be bepaalde informatie, gegevens, kaarten en diensten verspreiden, die door derden worden ontwikkeld. Siam Elephant neemt op geen enkele manier deel aan het ontwikkeling daarvan en kan geen enkele garantie geven in verband met de geschiktheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie, gegevens en diensten die via de site Siam Elephant worden verspreid.

Bijgevolge moet de internet gebruiker voorzichtig omspringen met de informatie die op de site Siam Elephant verschijnt en alle nodige controles op zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe geen computerpiraterij noch hacking te plegen op het systeem van Siam Elephant of op enig ander systeem dat direct of indirect via internet bereikbaar is.

Het Is verboden de diensten van Siam Elephant te gebruiken voor een actie als volg heeft:

Dat men illegaal toegang krijgt tot gegevens van aangesloten netwerken.

Dat men de goede werking van de dienst van Siam Elephant in het gedrang brengt of het gebruik of de capaciteit van de diensten voor andere leden in gevaar brengt, meer bepaald door op onverantwoordelijke wijze een grote hoeveelheid verkeer te veroorzaken.

De juistheid van de computergegevens te beschadigen of te vernielen.

Dat U kwaliteit of kwantitatief opzicht een substantieel deel van de databank opvraagt of herbruikt.

Siam Elephant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken die door derden of door de internet gebruiker worden gepleegd via Siam Elephant Zijn diensten.

Siam Elephant behoud zich het recht voor internet gebruikers die de Belgische wetgeving overtreden, bij de bevoegde overheid aan te geven en de toegang en het gebruik van de dienstendiensten en databank te ontzeggen aan elke gebruiker die de algemene voorwaarden van Siam Elephant schendt.

ARTIKELS EN ADVIEZEN

Op de site kunt u praktische informatie ( artikelen, adviezen ) raadplegen.

Siam Elephant is niet altijd de auteur van de informatie die zij verspreid, sommige inlichtingen werden ingezameld bij derden, Siam Elephant kan de juistheid, betrouwbaarheid, degelijkheid of volledigheid niet garanderen.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inlichtingen, producten en diensten die op deze Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze inlichtingen worden regelmatig veranderd. Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners kunnen steeds verbeteringen en/of wijzigingen aan deze site aanbrengen. Neem nooit persoonlijke, juridische of financiële beslissingen op basis van adviezen die u door bemiddeling van deze Website ontvangt. Voor specifieke adviezen die aan uw persoonlijke situatie zijn aangepast, gelieve u een deskundig vakman te raadplegen.

Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners leggen geen enkele verklaring af ten aanzien van de geschiktheid, betrouwbaarheid en juistheid van de inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Al deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden” en zonder enige waarborg. Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners wijzen bij dezen elke waarborg af in verband met deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen, en meer bepaald elke impliciete waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor speciaal gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

Siam Elephant streeft ernaar haar Diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating, technische problemen of om enig andere reden. Siam Elephant is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen noch voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de internet gebruiker of voor derden.

Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voor schadevergoeding als straf, voor bijkomende, speciale of indirecte schade, noch voor schade van welke aard ook, meer bepaald niet voor schade als gevolg van het verlies van het gebruik, van gegevens of van een deel van de winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de werking van deze site, uit vertraging bij het gebruik van deze site of van de onmogelijkheid deze te gebruiken, uit de levering of het gebrek aan levering van diensten of van schade in verband met inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die werden verkregen op deze website of die voortvloeien uit het gebruik van deze website, ongeacht of die aansprakelijkheid al dan niet contractueel is, strafrechtelijk of quasi strafrechtelijk, of steunt op een aansprakelijkheid zonder fout of andere. Sommige landen of sommige jurisdicties aanvaarden geen afwijzing of beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of bijkomende schade, zodat bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over deze website of een deel ervan, of indien u het niet eens bent met onderhavige gebruiksvoorwaarden, kunt u enkel stoppen met gebruik te maken van deze website.

CONTACT

Voor vragen of problemen omtrent deze Website, gelieve u contact op te nemen via .Siam Elephant vraagt de

  1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

Siam Elephant, Bergstraat 18- 2220 Heist op den Berg waarop aan de internet gebruikers diverse diensten worden aangeboden ( verder ‘’ de diensten genoemd).de internet gebruikers kunnen de site www.siamelephant.be gratis raadplegen, maar zonder enige waarborg van Siam Elephant . Deze website wordt u aangeboden op onvoorwaardelijk dat u deze website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen aanvaard. U mag deze side  enkel gebruiken wanneer u Siam Elephant garandeert dat u de site niet voor volgens dit document ongeoorloofde of verboden doeleinden zult gebruiken. Internet gebruikers die de site www.siamelephant.be benutten worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico’s die verbonden zijn aan de specifieke internettechnologie. Siam Elephant kan dus niet garanderen dat de informatie die via de door Siam Elaphant aangeboden diensten wordt verspreid, niet zal worden onderschept door derden, noch dat uitgewisselde berichten geheim zullen blijven.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de auteursrechten van Siam Elephant en of zijn leveranciers. Siam Elephant en andere namen van producten en diensten van Siam Elephant die op deze sites vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Siam Elephant. Andere namen van producten of bedrijven die op deze site worden vermeld, kunnen merken van respectievelijke eigenaars zijn.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siam Elephant, mag u geen informatie, producten of dienst die u via deze site hebt gekregen, wijzigen, kopiëren, doorsturen noch verkopen, en evenmin documenten of producten maken die afgeleid zijn van bovenstaande elementen.

Siam Elephant dient als de producent in de zin van artikel 1 aanhef onder a) Databankwet te beschouwd worden. Het is verboden om een in kwalitatief substantieel deel van de databank op te vragen of her te gebruiken.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De site www.siamelephant.be bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Siam Elephant kan geen permanente controle uitoefenen op die sites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Siam Elephant de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt.  – Siam Elephant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites en het feit dat die sites vermeld worden op de site Siam Elephant, maakt Siam Elephant er volstrekt niet aansprakelijk voor. Siam Elephant verleent geen enkel garantie inzake:

  • De waarheid, actualiteit, kwaliteit en volledigheid van de inhoud van de vermelde websites
  • De goede werking en de volledigheid van de vermelde websites.
  • De problemen in verband met toegang tot en de werking van die websites.

Bijgevolg kan Siam elephant niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van een geschil dat rijst tussen een op de site www.siamelephant.be vermelde site en een internet gebruiker. Enkel de eigenaar van de door siam elephant vermelde sites zijn aansprakelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de producten of diensten die aan de internet gebruikers worden aangeboden, nader bepaald door de wetten en verordeningen met betrekking tot:

Verkoop op afstand.

Bescherming van de consument

Leugenachtige of bedrieglijke publiciteit, de prijzen.

De gelijkvormigheid van producten en diensten.

De specificatie veranderingen op de desbetreffende producten en diensten.

DE VERANTWOORDELIJKHED VAN DE INTERNET GEBRUIKER

De site www.siamelephant.be kan internet gebruiker in contact brengen met een derde rechtspersoon ( zoals bv financiële instellingen).  Siam Elephant vertegenwoordigt de derde rechtspersoon niet. Informatie die door een derde wordt gegeven en door Siam Elephant via haar site of een ander communicatiemiddel wordt doorgestuurd, kan nooit worden beschouwd als een offerte van die derde. Daarom zal er slechts sprake van een offerte zijn, wanneer de derde zijn aanbieding rechtstreeks aan de betrokken internet gebruiker heeft gegeven.

Siam Elephant zal op de site www.siamelephant.be bepaalde informatie, gegevens, kaarten en diensten verspreiden, die door derden worden ontwikkeld. Siam Elephant neemt op geen enkele manier deel aan het ontwikkeling daarvan en kan geen enkele garantie geven in verband met de geschiktheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie, gegevens en diensten die via de site Siam Elephant worden verspreid.

Bijgevolge moet de internet gebruiker voorzichtig omspringen met de informatie die op de site Siam Elephant verschijnt en alle nodige controles op zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe geen computerpiraterij noch hacking te plegen op het systeem van Siam Elephant of op enig ander systeem dat direct of indirect via internet bereikbaar is.

Het Is verboden de diensten van Siam Elephant te gebruiken voor een actie als volg heeft:

Dat men illegaal toegang krijgt tot gegevens van aangesloten netwerken.

Dat men de goede werking van de dienst van Siam Elephant in het gedrang brengt of het gebruik of de capaciteit van de diensten voor andere leden in gevaar brengt, meer bepaald door op onverantwoordelijke wijze een grote hoeveelheid verkeer te veroorzaken.

De juistheid van de computergegevens te beschadigen of te vernielen.

Dat U kwaliteit of kwantitatief opzicht een substantieel deel van de databank opvraagt of herbruikt.

Siam Elephant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken die door derden of door de internet gebruiker worden gepleegd via Siam Elephant Zijn diensten.

Siam Elephant behoud zich het recht voor internet gebruikers die de Belgische wetgeving overtreden, bij de bevoegde overheid aan te geven en de toegang en het gebruik van de dienstendiensten en databank te ontzeggen aan elke gebruiker die de algemene voorwaarden van Siam Elephant schendt.

ARTIKELS EN ADVIEZEN

Op de site kunt u praktische informatie ( artikelen, adviezen ) raadplegen.

Siam Elephant is niet altijd de auteur van de informatie die zij verspreid, sommige inlichtingen werden ingezameld bij derden, Siam Elephant kan de juistheid, betrouwbaarheid, degelijkheid of volledigheid niet garanderen.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inlichtingen, producten en diensten die op deze Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze inlichtingen worden regelmatig veranderd. Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners kunnen steeds verbeteringen en/of wijzigingen aan deze site aanbrengen. Neem nooit persoonlijke, juridische of financiële beslissingen op basis van adviezen die u door bemiddeling van deze Website ontvangt. Voor specifieke adviezen die aan uw persoonlijke situatie zijn aangepast, gelieve u een deskundig vakman te raadplegen.

Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners leggen geen enkele verklaring af ten aanzien van de geschiktheid, betrouwbaarheid en juistheid van de inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Al deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden” en zonder enige waarborg. Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners wijzen bij dezen elke waarborg af in verband met deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen, en meer bepaald elke impliciete waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor speciaal gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

Siam Elephant streeft ernaar haar Diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating, technische problemen of om enig andere reden. Sian Elephant is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen noch voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de internet gebruiker of voor derden.

Siam Elephant en/of haar leveranciers en partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voor schadevergoeding als straf, voor bijkomende, speciale of indirecte schade, noch voor schade van welke aard ook, meer bepaald niet voor schade als gevolg van het verlies van het gebruik, van gegevens of van een deel van de winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de werking van deze site, uit vertraging bij het gebruik van deze site of van de onmogelijkheid deze te gebruiken, uit de levering of het gebrek aan levering van diensten of van schade in verband met inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die werden verkregen op deze website of die voortvloeien uit het gebruik van deze website, ongeacht of die aansprakelijkheid al dan niet contractueel is, strafrechtelijk of quasi strafrechtelijk, of steunt op een aansprakelijkheid zonder fout of andere. Sommige landen of sommige jurisdicties aanvaarden geen afwijzing of beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of bijkomende schade, zodat bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over deze website of een deel ervan, of indien u het niet eens bent met onderhavige gebruiksvoorwaarden, kunt u enkel stoppen met gebruik te maken van deze website.

CONTACT

Voor vragen of problemen omtrent deze Website, gelieve u contact op te nemen via siamelephant.thaifusion.com .Sian Elephant vraagt de internet gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Siam Elephant de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe gelieve het lid volgend e-mailadres te gebruiken: siamelephant.thaiinfusion@gmail.com.

BEPERKING VAN DE TOEGANG

Siam Elephant behoudt zich het recht voor elke internet gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de site www.siamelephant.be geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker.

WIJZIGING VAN ONDERHAVIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Siam Elephant behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen krachtens welke deze Website u wordt aangeboden, te wijzigen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij deze aanvaardt u dat elke geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen. Deze Website mag niet worden gebruikt in landen waar niet alle onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, van toepassing zijn. Op geschillen die mogelijkerwijs ontstaan tussen de Siam Elephant en u is Belgische recht van toepassing. Onderhavig akkoord omvat alle akkoorden over en weer die betreffende deze Website werden gesloten tussen de gebruiker en Siam Elephant en het vernietigt en vervangt alle vorige of gelijktijdige mededelingen en aanbiedingen die tussen de gebruiker en Siam Elephant omtrent deze Website gebeurden in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm.

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze pagina dient om ons beleid uiteen te zetten inzake persoonlijke inlichtingen die u zou kunnen achterlaten bij uw bezoeken aan onze site. Wij willen uw privacy gevoelige gegevens in het kader van het Internet beschermen overeenkomstig de wet Bescherming Persoonsregistraties en de wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf het moment dat die in werking treedt)

Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens. Siam elephant,  zamelt persoonlijke gegevens in over de internet gebruikers die

internet gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat siam elephant de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe gelieve het lid volgend e-mailadres te gebruiken: siamelephant.thaifusion@gmail.com

BEPERKING VAN DE TOEGANG

Siam Elephant behoudt zich het recht voor elke internet gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de site www.siamelephant.be geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker.

WIJZIGING VAN ONDERHAVIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Siam Elephant behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen krachtens welke deze Website u wordt aangeboden, te wijzigen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij deze aanvaardt u dat elke geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen. Deze Website mag niet worden gebruikt in landen waar niet alle onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, van toepassing zijn. Op geschillen die mogelijkerwijs ontstaan tussen de Siam Elephant en u is Belgische recht van toepassing. Onderhavig akkoord omvat alle akkoorden over en weer die betreffende deze Website werden gesloten tussen de gebruiker en Siam Elephant en het vernietigt en vervangt alle vorige of gelijktijdige mededelingen en aanbiedingen die tussen de gebruiker en Siam Elephant omtrent deze Website gebeurden in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm.

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze pagina dient om ons beleid uiteen te zetten inzake persoonlijke inlichtingen die u zou kunnen achterlaten bij uw bezoeken aan onze site. Wij willen uw privacy gevoelige gegevens in het kader van het Internet beschermen overeenkomstig de wet Bescherming Persoonsregistraties en de wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf het moment dat die in werking treedt)

Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens. Siam Elephant,  zamelt persoonlijke gegevens in over de internet gebruikers die